Łuczak-Tarka Joanna, Wybrane zagadnienia kontroli trzeźwości pracownika w świetle ochrony danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Wybrane zagadnienia kontroli trzeźwości pracownika w świetle ochrony danych osobowych

1.Wprowadzenie

Mimo że bez wątpienia obowiązek zachowania trzeźwości stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych , to jednak możliwości kontrolowania pracowników w tym zakresie były w dużej mierze ograniczone. Dotychczasową podstawę kontrolowania trzeźwości pracowników stanowił art. 17 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , przy czym regulacje w nim zawarte słusznie były poddawane krytyce, jako nieodpowiadające współczesnym realiom, a w efekcie prowadzące do pewnej bezsilności pracodawców w relacji z pracownikami naruszającymi obowiązek trzeźwości.

Słusznie zauważa się, że w obowiązującym poprzednio stanie prawnym pracodawca nie mógł:

1)

poddawać pracowników prewencyjnym badaniom na obecność alkoholu ;

2)

sam (czy poprzez osobę przez siebie upoważnioną) wykonywać badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika, co do którego wystąpiło uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu; pracodawca musiał w tym zakresie korzystać ze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX