Borszowski Paweł, Współwłaściciele jako podatnicy w podatku od nieruchomości - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Współwłaściciele jako podatnicy w podatku od nieruchomości - omówienie orzecznictwa

Celem niniejszego opracowania jest omówienie zagadnienia współwłaścicieli jako podatników podatku od nieruchomości. Analizując orzecznictwo podatkowe stwierdzić można, że ugruntowały się określone poglądy wskazujące na istnienie pewnej linii orzeczniczej. Sądy administracyjne dostrzegają istotę obowiązku podatkowego ciążącego solidarnie na współwłaścicielach, zachowanie organu podatkowego mające formę decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego z konsekwencjami w zakresie odpowiedzialności solidarnej, jak również zachowanie współwłaścicieli będących osobami prawnymi. W orzecznictwie tym można dostrzec prawidłowość zastosowania przez ustawodawcę instytucji odpowiedzialności solidarnej, jak również skonkretyzowane poglądy dotyczące statusu współwłaścicieli jako podatników, konsekwencje sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli prowadzi działalność gospodarczą, a także skutki wyodrębnienia lokali w ramach budynku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX