Łazarska Aneta, Wskaźniki przydziału spraw

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Wskaźniki przydziału spraw

Ogólna zasada losowego i równego przydziału spraw wszystkim sędziom doznaje wyjątków. Takim odstępstwem od zasady równego przydziału są zasady dotyczące modyfikacji przydziału spraw z uwagi na pełnione funkcje, jak też inne zadania wykonywane przez sędziów. Wskaźniki procentowego udziału w przydziale spraw abstrakcyjnie określa § 68 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18.06.2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych – dalej regulamin. Na tej podstawie prezes danego sądu ustala podział czynności i zakres obowiązków sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych. Wskaźniki te są zróżnicowane zasadniczo od 100% dla sędziego, asesora, referendarza niepełniących funkcji i niedelegowanych do innej jednostki na podstawie art. 77 i 151a ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – dalej p.u.s.p. – po wskaźniki 90, 75, 50, 30, 25 i 10%, w zależności czy sędzia pełni inne funkcje.

Regulamin dopuszcza jednak możliwość ustalenia przy podziale czynności niższego lub wyższego wskaźnika niż 100%, co wymaga zgody sędziego objętego specjalizacją oraz braku sprzeciwu co najmniej 85% sędziów danego wydziału lub wydziałów. Celem artykułu jest omówienie zasad ustanowienia wskaźników obciążenia sędziów oraz dopuszczalności zmniejszenia lub zwiększenia przydziału spraw. Odrębnym mechanizmem jest także wstrzymanie wpływu nowych spraw, który ma swoje oparcie w art. 47a § 5 p.u.s.p., czy wyłączenie sędziego z losowania. Regulamin określa również przydział spraw w razie zmiany wydziału przez sędziego lub jego miejsca służbowego czy zasady podziału referatu w przypadku dłuższej nieobecności sędziego. Podstawą do zmniejszenia przydziału spraw sędziom jest także ich każda nieobecność trwająca ponad 4 dni. Te kwestie porusza niniejszy artykuł.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX