Łyjak Grzegorz, Wpływ RODO na obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji powypadkowej i medycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Wpływ RODO na obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji powypadkowej i medycznej

Stosownie do art. 234 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości. W ramach wskazanych działań jest on zobowiązany do sporządzenia określonej dokumentacji powypadkowej, do której należy zaliczyć protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, statystyczną kartę wypadku przy pracy, rejestr wypadków przy pracy. Opracowując wskazane dokumenty, pracodawca jako administrator przetwarza, w tym pozyskuje, przechowuje i przekazuje określone dane osobowe. W konsekwencji jest zobowiązany do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX