Koralewski Michał, Wpływ działalności Komisji ds reprywatyzacji nieruchomości warszawskich na praktykę notarialną

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wpływ działalności Komisji ds reprywatyzacji nieruchomości warszawskich na praktykę notarialną

Działalność Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich nakierowana jest na usuwanie skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Skutki decyzji tego organu oddziałują zatem bezpośrednio na treść wpisów w księgach wieczystych nieruchomości. To zaś ma istotne znaczenie dla obrotu nieruchomościami na terenie miasta Warszawy. Ze względu na fakt, że przeniesienie własności nieruchomości, jak też jej obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym wymaga formy aktu notarialnego, przepisy te nie pozostają bez wpływu na praktykę notarialną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX