Serzysko Agnieszka, Wpis walut wirtualnych do rejestru w świetle Dyrektywy AML V

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Wpis walut wirtualnych do rejestru w świetle Dyrektywy AML V

Jedną z kluczowych zmian w odniesieniu do dyrektywy V AML oraz nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie obowiązku uzyskiwania wpisu do nowego rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej przez te podmioty. Jest to nowość w polskim systemie prawnym w odniesieniu do walut wirtualnych, w szczególności w kontekście digitalizacji usług bankowych.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access