Oleszko Aleksander, Własnoręczny podpis na akcie notarialnym – problem wymogu formalnego, czy także staranności zawodowej notariusza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Własnoręczny podpis na akcie notarialnym – problem wymogu formalnego, czy także staranności zawodowej notariusza

Przepis art. 92 § 1 pkt 8 Prawa o notariacie z 14.02.1991 r. – dalej p.n.1991 – stanowi, że akt notarialny powinien zawierać podpisy osób biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy jego sporządzaniu. Przytoczone uregulowanie nie precyzuje jednak, w jakiej postaci ma być złożony podpis (w domyśle własnoręczny), nie określa również, kogo należy rozumieć przez osobę biorącą udział w akcie ani przez osobę obecną przy sporządzaniu aktu.

Niezachowanie wymogów formalnych aktu notarialnego (związanych np. z podpisem) powoduje, że aktowi temu nie nadaje się mocy urzędowej, oraz prowadzić może do uznania, że notariusz nie zachował należytej staranności podczas wykonywania swoich obowiązków. Powyższe uzasadnia zatem omówienie kwestii dotyczących składania podpisu na akcie notarialnym w niniejszym komentarzu praktycznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX