Rejdak Monika, Właściwość sądu w sprawach własności intelektualnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Właściwość sądu w sprawach własności intelektualnej

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest zaprezentowanie podstawowych informacji na temat właściwości sądu w sprawach własności intelektualnej. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze kwestie, takie jak: normatywne podstawy określające sąd właściwy w sprawach własności intelektualnej, konsekwencje rozpoznawania sprawy własności intelektualnej przez sąd niewłaściwy czy zagadnienie kumulacji roszczeń. Zwrócono również uwagę na właściwość sądu w odniesieniu do pomocniczych środków procesowych pozwalających uzyskiwać przez uprawnionych informacje o faktach naruszeń prawa (zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie środka dowodowego oraz wezwanie do udzielenia informacji).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX