Właściwość rzeczowa sądu - OpenLEX

Ulanowska Mirosława, Właściwość rzeczowa sądu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Właściwość rzeczowa sądu

Pomimo że ustawodawca często posługuje się pojęciem właściwości rzeczowej sądu, w ustawie z dnia 17 października 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – brak jest jej ustawowej definicji. Niemniej jednak można takową definicję na potrzeby niniejszego opracowania stworzyć. Właściwość rzeczowa sądu oznacza bowiem uprawnienie, ale i obowiązek konkretnego sądu powszechnego do rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy na zasadach określonych nie tylko w kodeksie postępowania cywilnego, ale również w tzw. ustawach ustrojowych (m.in. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych). Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie charakteru tej instytucji oraz jej wpływu na czynności sędziego przy rozpoznawaniu danej sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?