Gmiter Małgorzata, WIĘKSZE ŚRODKI NADZORU W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

WIĘKSZE ŚRODKI NADZORU W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW

W ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od 2017 roku funkcjonują przepisy, których celem jest zwiększenie nadzoru nad stanem zachowania zabytków. W komentarzu omówiono dwa sposoby zapobiegania niszczeniu zabytków. Pierwszym z nich jest przyznanie wyjątkowych kompetencji Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do uchylania lub zmiany każdego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczącego wszelkich działań przy zabytku. Drugi sposób to administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, które obowiązują od 1.01.2018 r. Kary nakłada wojewódzki konserwator zabytków lub Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem tych unormowań prawnych jest wprowadzenie możliwości szybkiego reagowania przez organy administracji publicznej na przypadki niszczenia lub uszkodzenia zabytków, a znaczna wysokość kar pieniężnych powinna działać odstraszająco na osoby dokonujące czynów niezgodnych z prawem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX