Jakubik Mateusz, Procajło Grzegorz, Weryfikacja kontrahentów, a przetwarzanie danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

Weryfikacja kontrahentów, a przetwarzanie danych osobowych

Jedną z bardzo poważnych kwestii biznesowych dzisiejszych czasów jest umiejętność dobrego rozpoznania rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Rozpoznanie sytuacji kredytowej, gospodarczej i rynkowej kontrahentów może okazać się kluczem do właściwego i konkurencyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. W tym celu większość przedsiębiorstw na większą lub mniejszą skalę prowadzi tzw. „biały wywiad gospodarczy”. Przedsiębiorstwa poprzez wywiad gospodarczy dotyczący swoich kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów starają się zminimalizować ryzyko związane ze współpracą z innymi podmiotami gospodarczymi, która może okazać się niekorzystna. Dla osiągnięcia wyżej wspomnianego celu przedsiębiorstwa za pomocą własnych środków lub przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów (tzw. „wywiadów gospodarczych”) gromadzą dane na temat swoich kontrahentów, organizując je w tzw. raporty handlowe (gospodarcze). W skład takich raportów wchodzą zwykle powszechnie dostępne informacje na temat kontrahentów. Dane pochodzą z oficjalnych prawnych publikatorów informacji na temat przedsiębiorstw, tj. np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a czasem również z prasy, publikacji branżowych, opinii klientów itp.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX