Sender Magdalena, Warunki odbywania specjalizacji przez lekarzy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 stycznia 2007 r.
Autor:

Warunki odbywania specjalizacji przez lekarzy

1.Podmioty prowadzące specjalizacje

Specjalizacje lekarskie prowadzone są przez:

·

podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych – po uzyskaniu przez te jednostki wpisu na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

·

inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe – po uzyskaniu przez te jednostki wpisu na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

·

inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów – po uzyskaniu przez te jednostki wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, prowadzonego przez...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access