Lesińska Joanna, Warunki korzystania ze świadczeń ZFŚS w okresie świątecznym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Warunki korzystania ze świadczeń ZFŚS w okresie świątecznym

Opracowanie przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole, regulowane przez Kartę Nauczyciela i ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W publikacji szczegółowo omówiono zasady przyznawania i rodzaje świadczeń z funduszu w okresie świątecznym (świadczenia pieniężne, bony, talony i paczki świąteczne, imprezy integracyjne), krąg osób uprawnionych do takich świadczeń (m.in. pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, inne osoby, członkowie rodzin wyżej wymienionych osób) oraz przypadki, w których szkoła odprowadza od świadczeń za uprawnionych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Artykuł może być pomocą dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz byłych pracowników – emerytów i rencistów, także tych, którzy po przejściu na emeryturę lub rentę w szkole, ponownie podejmują w niej zatrudnienie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX