Urban-Theocharakis Małgorzata, Uznanie długu jako etap windykacji przedsądowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Uznanie długu jako etap windykacji przedsądowej

Istnienie niespłaconej należności stanowi problem zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Przede wszystkim po stronie wierzyciela z reguły pojawia się niepewność odnośnie do faktu, czy jego wierzytelność zostanie zaspokojona. Dłużnika natomiast mogą przerażać zarówno okoliczności, jak i koszty prowadzenia ewentualnej egzekucji komorniczej. Jak łatwo dostrzec, sytuacja, w której istnieje niespłacona należność (dług), nie jest komfortowa dla żadnej ze stron stosunku prawnego. Dlatego też w wielu przypadkach warto, aby strony dokonały rozliczeń jeszcze na etapie przedsądowym. W takich sytuacjach ważnym elementem – służącym ochronie interesów wierzyciela – jest doprowadzenie dłużnika do dokonania czynności zwanej „uznaniem długu”. Celem niniejszego komentarza będzie przede wszystkim omówienie instytucji uznania długu oraz wskazanie formy i skutków tej czynności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX