Ulanowska Mirosława, Uzasadnienie wyroku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 września 2023 r.
Autor:

Uzasadnienie wyroku

Ustawa z dnia 17 października 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – w art. 328–330 reguluje zasady uzasadniania wyroków. Cechą charakterystyczną tej instytucji procesowej jest to, iż z reguły uzasadnienie sporządza się na wniosek złożony przez uprawniony podmiot w ustawowym terminie oraz iż powinno ono zawierać pewne elementy formalne (ustawowe) wskazujące na motywy, jakimi kierował się sąd przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie charakteru tej instytucji oraz jej wpływu na czynności sędziego przy rozpoznawaniu danej sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX