Kościuk Agata, Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania/składowania - problemy praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania/składowania - problemy praktyczne

Komentarz omawia pojawiające się w praktyce, orzecznictwie organów oraz sądów administracyjnych wybrane zagadnienia problematyczne związane z procedurą usuwania i zagospodarowania odpadów magazynowanych lub składowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki postępowania dowodowego, trybów wydawania decyzji, kręgu stron postępowań, treści decyzji, wpływu postępowania w sprawie usunięcia odpadów na inne postępowania administracyjne oraz egzekucji obowiązków. Komentarz jest przeznaczony dla organów administracji publicznej wydających decyzje związane z usuwaniem odpadów, organów kontrolujących oraz podmiotów zobowiązanych do usunięcia i zagospodarowania odpadów lub udostępnienia nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX