Ćwiek Piotr, Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

Prezentowany komentarz poświęcony został zagadnieniu, jakim jest wydanie decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania. Autor omawia w nim zmiany, jakie zostały wprowadzone przez ustawę z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, których celem jest zwiększenie skuteczności egzekwowania wykonania decyzji. W komentarzu omówiono również kwestię egzekwowania decyzji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX