Jerzy Janusz, Usuwanie nieczystości ciekłych - obowiązki właścicieli nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Usuwanie nieczystości ciekłych - obowiązki właścicieli nieruchomości

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu związanemu z obowiązkami właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych. Autor omawia w nim zagadnienia związane z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi instalowania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kompetencje organów wykonawczych gmin w przypadku niewywiązywania się z tych obowiązków przez mieszkańców, odnosi się również do postanowień regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania ściekami bytowymi. Komentarz odwołuje się również do praktyki orzeczniczej.

Publikacja przeznaczona jest m.in. dla organów administracji samorządowej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access