Prasałek Jan, Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z perspektywy zarządzania wierzytelnościami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z perspektywy zarządzania wierzytelnościami

1.Wprowadzenie

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – dalej z.u.c.o.z. – nowelizuje wiele ustaw, wprowadzając rozwiązania mobilizujące dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie oraz zniechęcając do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, celem nowelizacji jest poprawa otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych, w celu ograniczenia zatorów płatniczych .

Zmiany przewidziane w ustawie nowelizującej weszły w życie z początkiem roku 2020. Nowelizacja istotnie zmienia wiele ustaw, w tym ustawę z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – dalej u.p.n.o. – (do 31.12.2019 r. noszącą nazwę – ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych); ustawęz 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. Niniejsze opracowanie analizuje przepisy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX