Ustalanie opłaty za odpady na nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych - OpenLEX

Wilk Jakub, Ustalanie opłaty za odpady na nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Ustalanie opłaty za odpady na nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych

Na mocy ustawy z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach od 1.01.2022 r. ustalono nowe brzmienie przepisów pozwalających kształtować podstawę prawną do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy, i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opracowanie omawia zasady stanowienia przez organy stanowiące gmin prawa miejscowego pozwalającego na ustalenie wysokości tej opłaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX