Sondej Marek Zbigniew, Uproszczony tryb scalenia i podziału nieruchomości. Aspekty administracyjne, cywilne i podatkowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Uproszczony tryb scalenia i podziału nieruchomości. Aspekty administracyjne, cywilne i podatkowe

Uwagi wstępne

Koncepcja postępowania z art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dalej jako u.g.n., polega na geodezyjnym połączeniu (scaleniu) kilku niekorzystnie skonfigurowanych nieruchomości, będących przedmiotem własności (lub w użytkowaniu wieczystym) kilku podmiotów, a następnie na podzieleniu tak utworzonej nieruchomości na nowe działki geodezyjne, których obszar, ukształtowanie granic i inne cechy (np. dostęp do drogi publicznej) będą stwarzać możliwość ich racjonalnego zagospodarowania, które to następnie w drodze zamiany przypadną stronom tego postępowania. Jego celem, które w literaturze przedmiotu określa się mianem "uproszczonego postępowania scaleniowego" jest uniknięcie skomplikowanej procedury scaleniowej w sytuacji, gdy istnieje zgodna wola właścicieli (użytkowników wieczystych) odnośnie połączenia (scalenia) nieruchomości i ich ponownego podziału. Scalenie i podział nieruchomości w zwykłym trybie (art. 101-108u.g.n.), wymaga podjęcia uchwały przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX