Uprawnienie do rozporządzania miejscem hipotecznym - OpenLEX

Makowska Izabela, Uprawnienie do rozporządzania miejscem hipotecznym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienie do rozporządzania miejscem hipotecznym

W związku z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która weszła w życie 20 lutego 2011 r., hipoteka została w poważnym stopniu zreformowana i zyskała dużą elastyczność. Niezwykle istotną zmianą wprowadzoną w ramach tej nowelizacji było odejście od zasady posuwania się hipotek naprzód (łac. ius successionis hypothecariae) poprzez przyznanie właścicielowi uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Uprawnienie to, umożliwiając przeprowadzenie bardziej wyrafinowanych transakcji refinansowania długów hipotecznych, skomplikowało jednocześnie proste transakcje refinansowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX