Więch-Barchan Aleksandra, Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości

Niniejszy komentarz praktyczny przybliża problem kopiowania dokumentów tożsamości przez banki. Autorka wskazuje na dotychczasowe praktyki i ich podstawy prawne, a także omawia wprowadzone ustawą z 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych – dalej u.d.p. – obostrzenia i problemy interpretacyjne powstałe na tle regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy czy ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – dalej pr. bank. Ponadto komentarz zawiera omówienie aktualnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dalej PUODO – odnośnie do możliwości kserowania dowodów osobistych przez banki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX