Bednarczyk-Płachta Agnieszka, Uprawnienia studentów związane z rodzicielstwem w myśl ustawy 2.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Uprawnienia studentów związane z rodzicielstwem w myśl ustawy 2.0

Przepisy ustawy 2.0 wprowadzają i zapewniają studentom nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem tj. wprowadzono silniejszą ochronę studentek w ciąży oraz studentów będących rodzicami. Uprawnienia te zostały zapisane jako gwarancje ustawowe, a regulaminy studiów mogą precyzować sposób ich przyznawania, rozumiany jako procedurę występowania z wnioskiem o ich przyznanie oraz mogą poszerzać ich katalog lub zakres. Co ciekawe w przypadku występowania o te uprawnienia nie jest koniecznym stosowanie procedury przewidzianej dla decyzji administracyjnych.

Komentarz jest adresowany do rektorów, działów nauczania uczelni, prawników oraz innych osób odpowiedzialnych za przystosowanie uczelni do wykonywania zadań statutowych w oparciu o nowe zasady, pracowników dziekanatów i osób zarządzających pracownikami administracyjnymi w poszczególnych jednostkach uczelni, a także do studentów i samorządów studenckich oraz innych organizacji zrzeszających studentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX