Uprawnienia organów w kontroli podatkowej przedsiębiorców - OpenLEX

Krywan Tomasz, Uprawnienia organów w kontroli podatkowej przedsiębiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia organów w kontroli podatkowej przedsiębiorców

Na podstawie art. 281 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., organy podatkowe pierwszej instancji (czyli naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie oraz marszałkowie województw – zob. art. 13 § 1 pkt 1 o.p., przeprowadzają kontrolę podatkową, między innymi u podatników.

Kontrolowanymi mogą być również przedsiębiorcy będący podatnikami. W takich przypadkach kontrola podatkowa prowadzona jest na podstawie dwóch grup przepisów. Są to:

1)

przepisy rozdziału 5 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców – dalej u.p.p., tj. art. 45-65 u.p.p. – w zakresie uregulowanym tymi przepisami,

2)

przepisy art. 281-292 o.p. – w zakresie nieuregulowanym przepisami art. 45-65 u.p.p.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że rozdział 5 u.p.p. określa przede wszystkim ograniczenia kontroli działalności gospodarczej. W konsekwencji uprawnienia organów podatkowych w kontroli podatkowej przedsiębiorców...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX