Jerzy Janusz, Uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Niniejszy komentarz to praktyczne omówienie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczących funkcji i uprawnień organizacji ekologicznych. W komentarzu omówiono pojęcie organizacji ekologicznych oraz przedstawiono uprawnienia, jakie im przysługują na gruncie przepisów. W szczególności, wskazane zostały przesłanki dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu oraz omówione zostały przysługujące tym organizacjom środki prawne w związku z udziałem w tych postępowaniach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX