Jurczewska Marzena, Uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych związane z rodzicielstwem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 16 czerwca 2013 r.
Autor:

Uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych związane z rodzicielstwem

Z dniem 23 czerwca 2011 r. nastąpiło zrównanie uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy służb mundurowych z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników, gwarantowanymi przepisami kodeksu pracy. Uprawnienia rodzicielskie w szerszym niż dotychczas zakresie objęły funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX