Litwińczuk Hanna, Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 kwietnia 2004 r.
Autor:

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Państwa, określając zakres swoich roszczeń podatkowych w stosunku do zagranicy, posługują się z reguły dwoma kryteriami, a mianowicie: kryterium podmiotowym podporządkowania jurysdykcji podatkowej, zgodnie z którym opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium danego państwa (nieograniczony obowiązek podatkowy), oraz kryterium przedmiotowym, zgodnie z którym opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody powstałe na terytorium danego państwa, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby uzyskujących je podmiotów (ograniczony obowiązek podatkowy). Stosowanie przez poszczególne państwa jednocześnie obu tych kryteriów prowadzi do nałożenia na ten sam podmiot podatkowy takich samych lub porównywalnych podatków w dwóch (lub więcej) państwach i za ten sam okres. Zjawisko to nosi nazwę międzynarodowego podwójnego opodatkowania w sensie prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX