Mejka Anna, Umowna wspólność majątkowa małżonków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowna wspólność majątkowa małżonków

W polskim systemie prawa rodzinnego jest zasadą, że małżonkowie pozostają w majątkowym ustroju wspólności ustawowej. Wspólność ta powstaje bowiem z mocy prawa w momencie zawarcia przez nupturientów związku małżeńskiego (art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.o.). Tak jak jednak przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują, że małżonkowie mogą przyjąć inny niż wspólność ustrój majątkowy, tak za dopuszczalną uznają również modyfikację zakresu łączącej ich wspólności małżeńskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX