Szewc Tomasz, Szewczyk Helena, Umowa o pracę na zastępstwo w samorządowej jednostce organizacyjnej – zawarcie umowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autorzy:

Umowa o pracę na zastępstwo w samorządowej jednostce organizacyjnej – zawarcie umowy

Z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w samorządowych jednostkach organizacyjnych na podstawie stosunku pracy można zawierać umowy o pracę na zastępstwo na zasadach ogólnych kodeksu pracy oraz na podstawie przepisów szczególnych pragmatyki samorządowej.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (zwanej dalej pragmatyką samorządową) kwestie związane z umową o pracę na zastępstwo pracowników samorządowych nie zostały uregulowane w sposób wyczerpujący. Do problematyki umów na zastępstwo pracowników samorządowych w zakresie nieuregulowanym w pragmatyce samorządowej ma zatem posiłkowe (subsydiarne) zastosowanie kodeks pracy w zw. z art. 43 ust. 1 pragmatyki samorządowej.

Komentarz praktyczny omawia kwestie związane z zawarciem umowy na zastępstwo w samorządowej jednostce organizacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX