Bochenek Michał, Umieszczenie w DPS bez zgody osoby

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Umieszczenie w DPS bez zgody osoby

Umieszczenie w domu pomocy społecznej (DPS) wymaga w pierwszej kolejności uzyskania zgody osoby, która ma być w takim domu umieszczona, lub jej przedstawiciela ustawowego. Jeżeli zgoda taka nie zostanie udzielona, to o skierowaniu danej osoby do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy, którego orzeczenie zastępuje brak zgody osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Omówione w niniejszym komentarzu warunki i przesłanki przymusowego skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej dotyczą charakterystycznej grupy osób. To osoby, które wymagają opieki i wsparcia w DPS wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego. Osoby te nie są zdolne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie mają możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebują stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego. Nie będą to zatem np. osoby posiadające tylko schorzenia somatyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX