Ulga podatkowa z tytułu nauki zawodu (praktycznej nauki zawodu) - OpenLEX

Jakub Andrzej, Ulga podatkowa z tytułu nauki zawodu (praktycznej nauki zawodu)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2003 r.
Autor:

Ulga podatkowa z tytułu nauki zawodu (praktycznej nauki zawodu)

Dostrzegając fakt, iż legislacyjna próżnia po zniesieniu ulgi uczniowskiej może spowodować m.in. załamanie się systemu szkolenia przez pracodawców, z dniem 10 lipca 2004 r. ustawodawca wprowadził w życie instytucję dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, realizowanego w drodze decyzji podejmowanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) właściwych ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. W ujęciu przedmiotowym przesłanki warunkujące uzyskanie powyższego dofinansowania są zasadniczo zbieżne z dotychczas obowiązującymi regulacjami z zakresu ulg uczniowskich – z zastrzeżeniem, iż dofinansowanie to nie ma już charakteru ulgi podatkowej. Warto również zauważyć, iż podmioty realizujący proces przygotowania zawodowego mogą korzystać także z innych przewidzianych przez prawo preferencji z tego tytułu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX