Gawroński Tomasz, Ugoda w postępowaniu administracyjnym w sprawach z zakresu prawa budowlanego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 czerwca 2015 r.
Autor:

Ugoda w postępowaniu administracyjnym w sprawach z zakresu prawa budowlanego

Zasadniczym aktem kształtującym stosunki administracyjnoprawne jest decyzja administracyjna. Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza również jako formę załatwiania spraw ugodę administracyjną zawieraną pomiędzy stronami postępowania. Zasada ugodowego załatwiania spraw znajduje odzwierciedlenie wśród zasad ogólnych postępowania (art. 13 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej, a organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody. Zasady ogólne mają walor nie tylko postulatywny, ale również normatywny, co oznacza, że znajdują bezpośrednie zastosowanie w procesie stosowania prawa administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX