Twardowska Ewa, Ugoda mediacyjna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ugoda mediacyjna

Ma na celu zakończenie sporu i zawierana jest w trybie postępowania mediacyjnego na podstawie umowy mediacyjnej, w której strony określają przedmiot mediacji i szczegóły dotyczące osoby mediatora, jako osoby trzeciej, która doprowadzi do zwarcia pomiędzy nimi ugody. Mediację można zastosować w każdej sprawie, w stosunku do której dopuszczalne jest zawarcie ugody sądowej. Przebieg mediacji udokumentowany jest protokołem, który powinien wskazywać miejsce i czas mediacji, imię i nazwisko lub nazwę stron, mediatora oraz wynik mediacji, w tym treść ewentualnie zawartej ugody.

Na uwagę zasługuje dość duża dowolność i swoboda w kształtowaniu przebiegu postępowania mediacyjnego, jaka przysługuje stronom biorącym w nim udział. Mediację można przeprowadzić, tak przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie.

Mediator składa dokument protokołu w sądzie, właściwym dla rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub składa go do sądu, który skierował sprawę do mediacji. Jeśli zawarto...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX