Koralewski Michał, Udział notariusza w przekształceniu spółki cywilnej w spółkę handlową

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Udział notariusza w przekształceniu spółki cywilnej w spółkę handlową

Spółka cywilna nie jest spółką handlową, a jedynie umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy innymi przedsiębiorcami. Z tego względu spółka ta nie jest wpisywana do żadnego rejestru lub ewidencji, a w obrocie gospodarczym występują jej wspólnicy, nie zaś sama spółka. Podobnie majątek wniesiony do spółki bądź nabyty w ramach jej działalności staje się mieniem wspólnym jej członków. Tak znaczne odmienności pomiędzy spółką cywilną a spółkami prawa handlowego sprawiły, że ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie odmiennej procedury przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową. Nie oznacza to wszakże, że takie przekształcenie nie jest możliwe. Można go bowiem dokonać, i to na dwa różne sposoby.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX