Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych - zagadnienia ogólne - OpenLEX

Makowski Kamil, Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych - zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych - zagadnienia ogólne

Udostępnianie danych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych przez właściwe organy stanowi jedną z form realizacji dyspozycji przepisów znajdujących się w art. 51 Konstytucji RP. Ustawowy obowiązek udostępniania danych z tego rejestru minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin realizują jednak na różne sposoby, a także w odmiennym zakresie. Opis tych kwestii stanowi przedmiot niniejszego komentarza praktycznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX