Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Udostępnianie akt postępowania przygotowawczego

Komentarz zawiera praktyczne uwagi dotyczące zasad udostępniania akt dochodzenia i śledztwa stronom, w tym występującym w postępowaniu karnym skarbowym, oraz innym osobom, a nadto sądom wykonującym czynności w postępowaniu przygotowawczym, a także udostępniania akt lub ich odpisów i kopii na potrzeby sądów i innych organów niezwiązane z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym. Wyjaśniono zmiany wprowadzone od dnia 2 czerwca 2014 r. oraz od dnia 1 lipca 2015 r. ustawą z 27.09.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, oraz od dnia 15 kwietnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 11.03.2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, w zakresie podstaw odmowy udostępnienia akt, prawa sporządzania odpisów i kopii, poza stronami, oraz zakresie innych organów uprawnionych do dostępu do akt postępowania przygotowawczego o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 114b ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy – dalej k.k.s.). Wskazuje również podmioty uprawnione do wydawania decyzji w przedmiocie udostępnienia akt, także w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wyjaśnia, jaki jest rodzaj i zakres podejmowanych decyzji, w tym czy decyzja o udostępnieniu akt jest równoznaczna ze zgodą na sporządzanie odpisów i kopii lub utrwalanie treści akt w każdej formie, w tym fotokopii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?