Wilk Jakub, Uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Na mocy art. 12 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Komentarz opisuje możliwości wykorzystania normy kompetencyjnej przez organ stanowiący gminy oraz zawiera wskazówki co do proceduralnych oraz techniczno-legislacyjnych wymogów odnoszących się do uchwały.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX