Wyrwińska Karolina, Uchwalenie, zatwierdzenie i zmiana statutu banku spółdzielczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uchwalenie, zatwierdzenie i zmiana statutu banku spółdzielczego

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Prawa spółdzielczego, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. Ustawa znajduje zastosowanie również w odniesieniu do banku spółdzielczego, czyli banku będącego spółdzielnią, do którego w zakresie nieuregulowanym w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających znajdują zastosowanie przepisy Prawa bankowego oraz Prawa spółdzielczego. W związku z tym omówienie procedur związanych z uchwaleniem, zatwierdzeniem oraz zmianą statutu banku spółdzielczego wymaga uwzględnienia odpowiednich przepisów wszystkich wskazanych wyżej ustaw. Zgodnie z Kodeksem cywilnym statut spółdzielni jest umową, w której strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX