Wilk Jakub, Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Zawarta w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podstawa prawna do wydania aktu prawa miejscowego nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Komentarz omawia sposób realizacji normy kompetencyjnej, opisując zakres dyskrecjonalności prawodawczej organu stanowiącego gminy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX