Uchwała w przedmiocie objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych - OpenLEX

Kosieradzka-Federczyk Agata, Uchwała w przedmiocie objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualny
Autor:

Uchwała w przedmiocie objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych

Komentarz praktyczny dotyczy uchwały rady gminy o odbiorze odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Nieruchomości zamieszkałe zostały objęte na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem zorganizowania odbioru odpadów przez gminę (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) – dalej u.u.c.p.g. Natomiast w stosunku do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, ustawodawca pozostawił gminie podjęcie decyzji, czy będzie odbierać odpady również z takich nieruchomości. Jeżeli zadecyduje o odbieraniu odpadów komunalnych, wówczas decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez radę gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (art. 6c ust. 2 u.u.c.p.g.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX