Uchwała rady jst w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Uchwała rady jst w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Uchwała rady jst w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich

W komentarzu określone zostały wymogi związane z uchwałami organów stanowiąco-kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego określających szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Wskazano na przykładowe ograniczenia, którym musi podlegać treść takich uchwał, oraz swobodę manewru organów w tym zakresie. W komentarzu zamieszczono również sugestie problemów, jakie przy okazji stanowienia niniejszych uchwał powinny zostać rozwiązane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX