Gałęska-Śliwka Anita, Ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

1.Wstęp

Dnia 1.01.2021 r weszły w życie zapisy ustawy z 16.07.2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw regulujące zasady prowadzenia eksperymentów medycznych. Już na etapie prac legislacyjnych projekt nowelizacji (IX kadencja, druk sejm. nr 172) był szeroko komentowany za sprawą zarówno zakresu, jak i treści proponowanych zmian. Jednym z zagadnień podlegających najszerszej nowelizacji okazały się zapisy dotyczące eksperymentów medycznych. Poza zmianami samej definicji eksperymentu medycznego, zasad jego prowadzenia oraz roli komisji bioetycznej ustawodawca zdecydował o konieczności wprowadzenia ubezpieczenia OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. Nie wszystkie wątpliwości przedstawicieli środowisk medycznych, ubezpieczeniowych i prawniczych zostały w toku prac legislacyjnych uwzględnione. Problemy interpretacyjne i definicyjne spotęgowane zostały treścią rozporządzeniaMinistra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX