Sosnowski Paweł, Transport odpadów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Transport odpadów

1.Transport odpadów

Polski system zagospodarowania odpadów regulowany jest przede wszystkim ustawą z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. Przepisy tej ustawy zobowiązują wytwórców odpadów do zagospodarowania wytworzonych odpadów. W większości przypadków wytwórcy przekazują odpady uprawnionym podmiotom do ich zagospodarowania. Wymaga to zazwyczaj transportu odpadów, którego prowadzenie i zagospodarowanie podlega w głównej mierze przepisom ustawy o odpadach.

2.Wymagania

Obecnie przedsiębiorcy transportujący odpady nie mają już obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów. Zezwolenie zostało zastąpione wpisem do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o. Wpisu dokonuje, na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy transportującego odpady, marszałek województwa właściwy dla siedziby transportującego. Jednocześnie w art. 51 ust. 2 pkt 4 u.o. zwolniono z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru transportujących wytworzone przez siebie odpady.

Zasady transportu odpadów zostały uregulowane w rozdziale 6 u.o. W art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX