Sieradzka Małgorzata, Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek

Tytuł aktu prawnego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek

Podmioty, których dotyczy akt prawny

Przedsiębiorstwa, w szczególności spółki.

Opis aktu prawnego

Dyrektywa 2017/1132, której dotyczy nowelizacja, reguluje transgraniczne połączenia spółek kapitałowych. Przepisy te stanowią ważny etap w usprawnianiu funkcjonowania jednolitego rynku dla spółek i przedsiębiorstw oraz pozwalają na realizację swobody przedsiębiorczości. Ocena dotychczasowych przepisów przez instytucje unijne doprowadziła je do decyzji o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie transgranicznych połączeń spółek. Ponadto, instytucje te uznały że istnieje potrzeba, aby przedmiotową dyrektywę uzupełnić o przepisy regulujące transgraniczne przekształcenia i podziały spółek (dotychczasowe jej postanowienia zawierały jedynie przepisy dotyczące krajowych podziałów spółek akcyjnych).

1.Cel dyrektywy

Celem dyrektywy zmieniającej jest ustanowienie specjalnego,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX