Mierzwińska-Lorencka Joanna, Tarcza 4.0 a zmiany w regulacjach dotyczących kary łącznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tarcza 4.0 a zmiany w regulacjach dotyczących kary łącznej

Komentarz opisuje zmiany w regulacjach dotyczących kary łącznej, jakie zostały wprowadzone po wejściu w życie ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – dalej u.d.o.k.b. (tzw. Tarcza 4.0). Nowelizacja wprowadza m.in. nowe brzmienie art. 85 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny – dalej k.k., które przywraca zasady łączenia kar obowiązujące w polskim prawie karnym do 30.06.2015 r., zmiany w zakresie wymiaru kary łącznej (art. 86 § 1 k.k.), zmiany w odniesieniu do regulacji dotyczącej zawieszenia wykonania kary łącznej (art. 89a § 1 k.k.) i ciągu przestępstw (art. 91 § 2 k.k.). Nadto ustawa nowelizująca uchyla § 4 art. 86 k.k. i dodaje nowy przepis art. 91a k.k. Jednocześnie, wraz z nowelizacją przepisów Kodeksu karnego, w ustawie karnoprocesowej wprowadza się poprawki w treści § 2 art. 568a ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego – dalej k.p.k., art. 569 § 1 k.p.k. i uchyla się § 3 w art. 575 k.p.k., które stanowią̨ niezbędne zmiany wynikowe do Kodeksu postepowania karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX