Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym uchodźców z Ukrainy - OpenLEX

Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym uchodźców z Ukrainy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny

Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym uchodźców z Ukrainy

1.Prawo uchodźców z Ukrainy do profilaktyki zdrowotnej

Artykuł 37 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dalej u.p.o.U., wprowadził zasadę, zgodnie z którą obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 u.p.o.U., jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ustawa nie nadaje więc uchodźcom statusu osoby ubezpieczonej, ale przewiduje po ich stronie taki zakres uprawnień do świadczeń, jaki przysługuje ubezpieczonemu. Rodzi to określone konsekwencje w zakresie samej realizacji szczepień (stanowiących świadczenie o charakterze profilaktycznym) podlegania obowiązkowi poddania się szczepieniom i ich finansowania.

2.Szczepienie uchodźców: obowiązkowe czy dobrowolne i od kiedy

Ustawaz 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – dalej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX