Słodka Katarzyna, Świadczenia zdrowotne udzielane cudzoziemcom

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2005 r.
Autor:

Świadczenia zdrowotne udzielane cudzoziemcom

Wstęp

(Analiza zawiera nieaktualny stan prawny. Treść analizy w aktualizacji)

Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej świadczeniodawcy, którzy funkcjonują w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, tj. posiadają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobowiązani są do udzielania nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego i członkom ich rodzin. Podstawa prawną powyższego zapisu jest art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(dalej jako:u.ś.o.z.) oraz przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Osobą uprawnioną do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, jest osoba, która nie jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX