Świadczenia z pomocy społecznej dla cudzoziemców - OpenLEX

Wilk Jakub, Świadczenia z pomocy społecznej dla cudzoziemców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Świadczenia z pomocy społecznej dla cudzoziemców

Zakres podmiotowy ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s., obejmuje poza obywatelami polskimi mającymi miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski także spełniających te warunki cudzoziemców. O ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej mogą się zatem ubiegać osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego . Biorąc pod uwagę treść art. 5 pkt 2 i 3 oraz art. 5a u.p.s., a także regulacje, do których przepisy te bezpośrednio lub pośrednio się odnoszą, można ustalić, że świadczenia rodzinne mogą być przyznawane kilku kategoriom cudzoziemców. Ponadto ustawa przewiduje świadczenia dedykowane tylko cudzoziemcom, a dokładniej określonym ich kategoriom. Tym samym – zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym – zawiera regulacje odnoszące się do cudzoziemców i kształtujące ich dostęp do pomocy społecznej.

Dodatkowe regulacje pozwalające na ustalanie prawa do świadczeń z pomocy społecznej zawiera ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dalej u.p.o.U., która kształtuje prawo obywateli Ukrainy przebywających na jej podstawie legalnie na terytorium Polski do świadczeń z pomocy społecznej, a także wprowadza szczególne rozwiązania dotyczące zasad przyznawania tych świadczeń.

Opracowanie przedstawia regulacje kształtujące dostęp cudzoziemców do pomocy społecznej, a także świadczenia z pomocy społecznej, które tylko do cudzoziemców są adresowane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX