Świadczenia nienależnie pobrane - zakres i tryb postępowania - OpenLEX

Kawecka Anna, Świadczenia nienależnie pobrane - zakres i tryb postępowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Świadczenia nienależnie pobrane - zakres i tryb postępowania

1.Wstęp

Świadczenia rodzinne realizowane na podstawie ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dalej u.ś.r., świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dalej u.p.p.w.d., jak również świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego na podstawie unormowania ustawy z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dalej u.p.o.u.a., są instrumentami polityki społecznej państwa mającymi na celu finansowe wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci, a w przypadku funduszu alimentacyjnego jest to pomoc osobom, które nie otrzymują zasądzonych na dzieci alimentów, pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej wobec rodzica zalegającego z alimentami.

Każda z wyżej przywołanych ustaw wskazuje nam przesłanki, po spełnieniu których osoba uprawniona może nabyć prawo do określonych świadczeń, a także wskazuje na okoliczności, przy zaistnieniu których dane świadczenie należy zakwalifikować jako świadczenie nienależnie pobrane i zobowiązać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX